ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle projecten tussen MAYDAY-MAYDAY-PUB (hierna ook 'mmp' genoemd) en de klant. Door het plaatsen van een bestelling (via de webshop, via e-mail, via e-formulier, via een briefing of door klant gezonden bericht waaruit blijkt dat het werk moet aangevat worden) verklaart de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts bindend indien die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

Er is geen herroepingsrecht (Europese en Belgische wetgeving) omdat deze projecten gepersonaliseerde diensten zijn die op maat van de klant worden gemaakt. De planning, dossier en ontwerpwerkzaamheden starten vanaf het ontvangst van de bestelling en briefing wat een belangrijke tijdswinst oplevert voor uw project.

 

Leveren van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke teksten, foto en/of ander beeldmateriaal.

 

Oplevering

De uiterlijke kenmerken van de opdracht, in het bijzonder de layout, worden bepaald door mmp, behalve indien anders overeengekomen. Bovendien behoudt deze laatste de auteursrechten tot de overeenkomst volledig voldaan isDe checkout-levering bestaat uit een volledig afgewerkt toonmodel van het project voor goedkeuring na de laatste revisieopmerkingen, na de volledige betaling van de bestelling worden de sample-files en/of codes of dashboard overgemaakt. De tijdsduur tussen revisies is maximum 7 kalenderdagen, indien 8 dagen nà een tussentijdse of laatste revisie er geen reactie komt van de klant wordt de opdracht aanzien als afgewerkt en goedgekeurd. 

 

Garantie

Als u niet tevreden bent over ons werk (in deze drie beschreven stappen) geldt de garantie. Dit kan enkel stapsgewijs in de ontwikkeling en als de betalingsmodaliteiten in het verleden stipt zijn gevolgd, dan kan u een verzoek indienen om uw geld te recupereren met het 'teruggave-formulier' dat we u toezenden. Als uw reden correct is zullen wij het bedrag terugstorten als volgt: een opstartkost van 10% met een minimum van 100 euro wordt niet teruggestort, stap 1): indien de briefing niet is gevolgd zonder uw fiat of goedkeuring; stap 2): de revisies niet zijn gevolgd zonder uw fiat; stap 3): de opzet van pub-werk niet beantwoord aan de finale revisie; dan wordt de kostprijs in gelijke evenredigheid verminderd min de opstartkost, en teruggestort. Bij toepassing van de garantie blijven de rechten van het werk eigendom van mmp. Indien de oplevering correct is verlopen wordt dit aanzien als een fiat, alsook de geest van de daaropvolgende mails om het werk voort te zetten. De garantie is toepasselijk tot en met de eerste dag van publicatie of oplevering. Deze garantie geldt niet bij projecten met maandelijkse betalingen omdat de maandelijkse service reeds een garantie inhoudt. Met het groeiplatform is er een 100% garantie, het is enkel betaalbaar bij slagen m.a.w. wanneer de doelstellingen behaald zijn (lees meer op pagina garantie).

 

Voltooiing

Een door ons opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, een indicatieve strekking. MAYDAY-MAYDAY-PUB is bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de klant mmp dienaangaande per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. Bij een overschrijding van de opgegeven termijn door mmp zonder aanleiding heeft de klant recht op een korting op het oorspronkelijke factuurbedrag. 

 

Websites-Webshops

Het contract wordt gesloten voor een duurtijd zoals voorzien, vanaf de bestelling van de dienst. Je kan het contract op elk ogenblik schriftelijk opzeggen mits betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan het resterende abonnementsgeld van het contract, de website/shop is daarna voor u beschikbaar en in uw beheer mits de nodige connectiviteit en hosting-abonnement. Bij upgraden van uw website/webshop kan u op elk moment direct overschakelen zonder opzeggingsvergoeding mits de upgrade voor een nieuwe jaartermijn is. Na de overeenkomst kan u de website/shop in uw beheer nemen zoals eerder vermeld of kiezen voor een vrij-van-zorgen support. Het opleveren of publiceren van de website/webshop is in principe na 1 maand of langer naargelang omvang en complexiteit - dit alles gebeurt in overleg. De websites worden gemaakt in Wordpress HTML5, JS, CMS. De hosting gebeurt via ons bij een externe partner en zijn niet in de pakketprijs inbegrepen. De hosting-formules zijn gekozen voor optimale prestaties in functie van snelheid, groot aantal bezoekers van uw site/shop tegelijk aan te kunnen, veiligheid, updates- en backup-mogelijkheden. Deze partner en wij maken dagelijks tijdens ontwikkeling tot wekelijks een backup of kopie van uw website/webshop op een aparte server. Deze servers liggen op verschillende locaties in de Europese Unie, Ierland, Canada en de Verenigde Staten om alle mogelijke risico's te spreiden. In geval van nood zijn we in staat uw website of webshop zo snel mogelijk te herstellen en er is een continue detectie om onregelmatigheden preventief te voorkomen en/of te herstellen. De website-inhoud moet de redelijkheid respecteren en voldoen aan wettelijke reguleringen. Daarom staan we bepaalde soorten inhoud voor volwassenen niet toe, zoals alle expliciete content: seksueel, geweld, kansspelen, gevaarlijke producten enz.

 

Gebruik andere toeleveranciers

Indien de klant het nodig acht andere toeleveranciers te betrekken in de ontwikkeling van de aan MAYDAY-MAYDAY-PUB toegekende opdracht, kan laatst vernoemde niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout in hoofde van die toeleveranciers. Op verzoek van de klant kan MAYDAY-MAYDAY-PUB als gemachtigde optreden. De uitvoering van de opdracht omvat tevens de aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden van de derde tot wie mmp zich richt. 

 

Eigendomsrechten

Tenzij anders is overeengekomen, zullen de auteursrechten die rusten op het voorlopige en/of definitieve ontwerp exclusief behouden blijven door MAYDAY-MAYDAY-PUB. De overdracht van deze rechten aan de klant wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming en duur. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert MAYDAY-MAYDAY-PUB te beschikken over de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten met betrekking tot geleverde werk. Materiaal dat door de klant voor integratie in de bestelde creatie wordt voorgelegd is geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrechten. 

 

Wijzigingen 

Indien MAYDAY-MAYDAY-PUB door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de klant, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, behoud mmp het recht deze werkzaamheden apart in rekening te brengen.

 

Betalingsverplichting

Volgens de bepalingen beschreven op de projectpagina en in FAQ: "Hoe online-projecten bestellen?" en "Wat zijn de betalingsmogelijkheden?", deze bepalingen gelden ook voor bestelling rechtstreeks via e-mail, e-formulier enz. als eerder vernoemd. Bij bepaalde projecten is er op verzoek een korting op het totaalbedrag n.l.: bij 1/3 te betalen bij bestelling via directe betaling en 2/3 betaalbaar bij oplevering (vooralleer de site of shop wordt gekoppeld aan de domeinnaam van de kliënt) of korting bij directe betaling. Behoudens afwijkend schriftelijk beding, zijn de MAYDAY-MAYDAY-PUB facturen die digitaal worden verzonden te betalen op de vervaldag (bij maandelijkse betalingen is de start of besteldatum telkens de vervaldag) op rekening van mmp, nà tussentijdse of laatste revisie (zie oplevering) of checkout-levering voorafgaande aan de complete online levering van de sample-files en/of codes. Prijzen zijn excl. btw. De BTW is steeds ten laste van de klant. Bij laattijdige betaling wordt een herinnering digitaal verzonden; indien geen resultaat wordt een ingebrekestelling digitaal verzonden, de kost bedraagt € 15 en mogen wij het project en andere lopende projecten van die klant tijdelijk stopzetten of op non-actief zetten en mag de klant ons desbetreffend werk niet gebruiken of openbaar maken; indien daarna de klant in verzuim blijft zal het nog verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 250 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding en is de klant een moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand (intresten en auteursrechten) tevens vervalt het akkoord van maandelijkse betalingen of tussentijdse afrekeningen en is de totaalprijs of waarde opeisbaar. In dat geval zal zonder enige verwittiging een procedure ingesteld worden om deze som te bekomen. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. MAYDAY-MAYDAY-PUB facturen worden slechts geldig geprotesteerd bij aangetekend schrijven dat ons bereikt binnen de zeven werkdagen na datum van de betreffende factuur, de facturen kunnen niet worden geprotesteerd indien de oplevering normaal is verlopen, de offerte/eenheidsprijs is gerespecteerd en eventuele extra kosten met vermelding van het bedrag vooraf zijn gerapporteerd.

  

Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor van MAYDAY-MAYDAY-PUB redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat ze de opdracht verder vervullen, heeft mmp het recht om deze opdracht neer te leggen zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. In dit geval heeft MAYDAY-MAYDAY-PUB recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en zal de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking stellen.

 

Aansprakelijkheid

MAYDAY-MAYDAY-PUB kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant ter controle zijn goedkeuring heeft gegeven. De klant draagt tevens de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld met de diverse wettelijke bepalingen en ondermeer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

 

Belgisch recht

Op de overeenkomst tussen MAYDAY-MAYDAY-PUB en klant is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel die rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

 

MAYDAY-MAYDAY-PUB | ETIENNE DE LOENEN edeloenen@gmail.com | 2100 Antwerpen | BTW BE 0501.299.661 | Algemene voorwaarden


 

UW PARTNER IN DIGITALE EASY MARKETING, WEB-OPLOSSINGEN EN CREATIVE DIRECTION VOOR ALLE  ONDERNEMERS, KMO'S EN MARKETEERS

 

 

 

   HOE

GA JE TE WERK? ►

hoe online website, webshop, marketing en reclame bestellen

STAP 1 :

KLIK PICTO  EN ZOEK UW PROJECT 

STAP 2 :

KLIK PROJECT, KIES OP PAGINA, BESTEL

STAP 3 :

VUL BRIEFING IN, VERZENDEN  EN KLAAR

Nieuwe plannen, maar verscheurd tussen doen-en-niet-doen. Dit analysetool helpt om rationeel de juiste beslissing te nemen.                                                                     ▼ 

analysetool commerciele projecten

 

  U hebt vragen 

wij hebben de oplossingen


 

Alle vermelde prijzen zijn excl. btw (deze site is voor BTW-plichtige klanten binnen de EU) - voor klanten van EU-lidstaten buiten BE gebeurt de BTW-aangifte via OSS-systeem.

Website laten maken - webshop - onderhoud - vernieuwen - re-design - UX/UI - digitaal gaan - starten - marketing - communicatie - creative direction - garantie - vaste prijs per maand - studio-services - 12-maanden backing - roi-norm - groeiplatform: Mayday-Mayday-Pub is aanwezig in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

 

mayday-mayday-pub.be en mayday-pub.be zijn officiële sites van MAYDAY-MAYDAY-PUB

MAYDAY-PUB.be re-design